Rekening-courantkrediet

Een lening afsluiten telkens je geld nodig hebt is niet ideaal. Het kost je zowel je geld als je tijd. De eenvoudigste manier om over contant geld te beschikken is uw bankier te vragen akkoord te gaan met een rekening-courantkrediet, dat wij in dit pakket nader toelichten.

Wat is een rekening-courantkrediet?

Als algemene regel geldt dat zodra uw rekening gedebiteerd is, u onmiddellijk verplicht bent deze aan te zuiveren. Een debetstand is een door uw bank aangeboden faciliteit waarmee u uw rekening gedurende een bepaalde periode negatief kunt houden. Met toestemming van de bank kunt u het saldo van uw rekening gedurende een bepaalde periode en voor een bepaald bedrag negatief zetten. De overtrekkingsfaciliteit heeft altijd bestaan. Er zijn echter enkele wijzigingen ingevoerd om het beter te regelen.

Rekening-courantkrediet

Wat is de wetgeving inzake de geoorloofde debetstand op een rekening?

Voorheen kon de bank in wezen naar eigen goeddunken krediet opnemen. Sinds 2010 valt de geoorloofde debetstand op een rekening nu onder de wetgeving inzake consumentenkrediet en wordt deze gelijkgesteld met een kredietopening. Het rekening-courantkrediet is nu een echte kredietovereenkomst op middellange termijn.

Wat is de terugbetalingstermijn voor een geoorloofde debetstand op een rekening?

De terugbetalingstermijn wordt bepaald door de met de bank gesloten kredietovereenkomst. Er kunnen verschillende formules worden voorgesteld. Het contract kan bijvoorbeeld voorzien in een terugbetalingstermijn van 1 maand. Dit betekent dat de rekening binnen een maand zwart moet zijn. Het contract kan ook voorzien in een aflossingsperiode van 3 maanden. Het principe blijft hetzelfde. De rekening moet binnen drie maanden weer op krediet staan. Ten slotte is het ook mogelijk dat er geen termijn wordt vastgesteld. De overtrekkingsfaciliteit neemt dan de vorm aan van een kredietfaciliteit met flexibele terugbetaling. Ongeacht de formule is de debetstand niet langer begrensd en wordt het bedrag vrij bepaald door de bank, afhankelijk van de leencapaciteit van de rekeninghouder.

Wat is een nulverplichting?

De nulverplichting komt overeen met de datum waarop de rekening absoluut groen moet worden. Het is een wettelijke verplichting om gevallen van oninbare schuld te voorkomen. Voor rekening-courantkredieten van minder dan 3000 euro geldt de nullijn voor 12 maanden. Voor grotere bedragen moet de rekening ten minste om de 5 jaar op nul worden gezet. De bank moet u op uw rekeningafschriften wijzen op uw nulverplichting.

Wat is het tarief voor rekening-courantkredieten?

Elke bank is vrij om het tarief toe te passen dat voor contracten inzake rekening-courantkredieten wordt gehanteerd. Zij moeten echter de wettelijke drempel voor woeker respecteren. Aangezien de rente per dag wordt berekend, wordt het krediet goedkoper naarmate u het sneller terugbetaalt. De overtrekkingsfaciliteit is echter bijzonder duur, met gemiddelde tarieven van 10%.