Inloggen op advalvas:

Email adres

WachtwoordFAQ

Algemene gebruiksvoorwaarden

1.GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN

AdValvas stelt u zijn diensten ter beschikking, onder de expliciete voorwaarde dat u eerst onvoorwaardelijk de gebruiksbepalingen, -voorwaarden en -verwittigingen aanvaardt die in onze contractuele en wettelijke bepalingen vervat zijn. (AdValvas behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elke moment te wijzigen, zijnde ‘de algemene gebruiksvoorwaarden’, ‘de politiek inzake bescherming van het privé-leven’, ‘de Gedragscode van de gebruiker’, ‘opmerkingen betreffende het auteursrecht en de merken’). Het wordt u dan ook sterk aangeraden vaak de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen, die u op elk moment op de site kan vinden op het volgende adres: Place Alphonse Favresse, 31, La Hulpe, B-1310

Uw gebruik van deze website bevestigt uw aanvaarden van de bovenvermelde gebruiksbepalingen, -voorwaarden en –verwittigingen.

Bovendien mag het gebruik van bepaalde diensten additionele en specifieke richtlijnen vereisen, die in een reglement of een gedragscode beschikbaar zijn op de site. Deze regels en richtlijnen worden als integraal deel van de Algemene Gebruiksbepalingen beschouwd.

U verbindt zich er eveneens toe de gedragscode en de verschillende regels te eerbiedigen die op de website(s) van de Partner(s) van AdValvas verspreid worden, evenals de gebruiknotities, waarschuwingen die door AdValvas en/of een Partner vermeld of weergegeven zijn.

2. GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN

Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-politieke doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

3. LINKS NAAR ANDERE ADVALVAS MEDIA-SITES

Deze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door AdValvas/Globesee (hierna genoemd de AdValvas Media-sites). Uw gebruik van elke AdValvas Media-site is eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die in voorkomende gevallen worden weergegeven op iedere AdValvas Media-site. Als de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in het onderhavige document tegenstrijdig zijn met de Gebruiksvoorwaarden die zijn weergegeven op een bepaalde AdValvas Media-site, dan zijn de Gebruiksvoorwaarden van die bepaalde AdValvas Media-site doorslaggevend.

4. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website en de andere AdValvas Media-sites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. AdValvas oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat AdValvas de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen AdValvas en de uitbaters van deze sites.

AdValvas oefent geen toezicht op de bovenvermelde websites, mag ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het ter beschikking stellen van deze websites en externe bronnen en kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, publiciteit, diensten of om het even welke materiaal die zich op de website (of beschikbaar via deze website of via externe bronnen) bevinden. Verder erkent u dat u AdValvas op geen enkele manier verantwoordelijk mag houden voor de door u geleden schade, of voor een bewezen of aangevoerd verlies, ten gevolge van- of in verband met het gebruik van of met uw vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die ter beschikking worden gesteld op deze websites of op deze externe bronnen.

5. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u AdValvas garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke en contractuele bepalingen" van Advalvas.

6. GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBCOMMUNITIES

Als deze website discussiegroepen, informatiegroepen, forums, communities en/of andere berichten- of communicatiesystemen bevat zoals bijvoorbeeld e-mail, SMS of zoekertjes (samengebracht onder de benaming "communities"), dan verbindt u zich ertoe de communities uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en te ontvangen die eigen zijn aan de community in kwestie of ermee verband houden. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt u zich ertoe, bij het gebruik van een community:

# geen ongevraagde berichten te versturen.
# niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven).
# op geen enkele manier minderjarige gebruikers te beledigen.
# geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten.
# geen bestanden te uploaden, aankondigen, per e-mail of op enige andere wijze over te brengen naar onze server die software of andere elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, u er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
# geen bestanden te uploaden, aan te kondigen , per e-mail of op enige andere wijze over te brengen, die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden.
# geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met commerciële doeleinden te promoten of te koop aan te bieden.
# geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen.
# geen enkele reclame of promotioneel materiaal te downloaden, aan te kondigen, per e-mail of op enige andere wijze over te brengen (namelijk aan ‘spam’, of chain-mail te doen, ‘junk mail’ door te zenden, aan wedstrijden, piramidaal systeem of iedere andere vorm van sollicitatie te doen).
# geen bestand te downloaden, aan te kondigen, per e-mail of op enige andere wijze over te brengen, dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere community wanneer u weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is.
# geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de software of van ieder ander element in een bestand dat wordt geüpload naar een server, te vervalsen of te verwijderen.
# het gebruik van de communities door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.
# een wet, of een nationale/internationale in werking getreden regeling, opzettelijk of niet te schenden, evenals de genaamde Netiquette en iedere andere regeling die kracht van wet hebben. AdValvas behoudt zich het recht voor u op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot een van deze communities of alle communities, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden.

AdValvas is er niet toe gehouden de communities te bewaken. AdValvas behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren of te wissen. Bovendien behoudt AdValvas zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een gerechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele bepalingen te doen naleven.

U erkent dat alle communities bestaan uit openbare berichten en niet uit privé-berichten. Bijgevolg kunnen uw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u in een community om het even welke persoonlijke identificatiegegevens meedeelt met betrekking tot uzelf of uw kinderen. AdValvas oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen in een community, en bijgevolg wijst AdValvas specifiek ieder aansprakelijkheid af wat betreft de communities, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van uw deelname aan een community. De verantwoordelijken van de communities zijn, evenals de gastheren, geen door AdValvas gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van AdValvas.

Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u AdValvas de toelating om: • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te maken, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren. • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden. De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

7. WAARBORGEN

U erkent en aanvaardt expliciet dat: Het gebruiken van de dienst op uw eigen risico gebeurt. De dienst is aan u bezorgd op de basis van zijn tegenwoordig bestaan en toegankelijk narmate zijn beschikbaarheid. AdValvas bezorgt geen expliciete of impliciete waarborg betreffende, en dit is geen exhaustieve lijst, enige kwaliteitswaarborg, enig verenigbaarheid van de dienst met een bepaalde doelstelling, en enige non-schending van de gebruiksregels van de dienst door de andere gebruikers.

Bijgevolg, is er geen waarborg van AdValvas dat:
# de dienst perfect aan uw verwachtingen zal tegemoetkomen;
# de dienst onafgebroken zal verlopen en gepast, zeker of zonder dwaling zal zijn;
# de resultaten die u via de dienst krijgt nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn;
# de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of alle andere materiaal gekocht of verkregen via de dienst met uw verwachtingen zullen overeenkomen;
# de eventuele gebreken in de gebruikte software, zou er een bestaan, verbeterd zullen worden. Alle elementen gedownload of verkregen op eender welke manier tijdens het gebruik van de dienst gebeurt op uw eigen risico. U zult als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade die u opgelopen heeft aan uw computer of het verlies van data als gevolg van het downloaden.

8. VERANTWOORDELIJKHEIDBEPERKINGEN

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. AdValvas en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. AdValvas en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard.

AdValvas en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid.

AdValvas en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, wees het materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als AdValvas of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

AdValvas en/of zijn leveranciers mogen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de misbruiken van de Internetgebruikers, in schending van artikel 6 van de tegenwoordige Gebruiksvoorwaarden.

Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

9. DISCUSSIEFORUMS

U kunt AdValvas vragen om telkens uw naam en e-mail adres te vermelden. Zij die reageren aanvaarden dat AdValvas het e-mailadres publiceert. AdValvas kan echter in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden gebeurlijk zouden maken van uw e-mailadres. Om te vermijden dat anonieme reacties zouden worden gepubliceerd, worden de e-mailadressen van de deelnemers aan het forum voor zover als mogelijk wel gecontroleerd. AdValvas behoudt zich het recht voor reacties te weigeren die in strijd zijn met de wet of die oproepen tot haat, deel uitmaken van een lastercampagne of beledigende taal bevatten...

10. CONTACT

Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website kan u terecht op de feedbackpagina.

11. BEPERKING VAN DE TOEGANG

AdValvas behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en van de gelinkte Advalvas Media-sites en dit eenzijdig en zonder kennisgeving.

12. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

AdValvas behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen, op dewelke de toegang tot de website berust, onophoudelijk te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij op geen moment recht heeft op de handhaving van het tegenwoordige reglement, en dat het zijn plicht is zich over de mogelijke wijzigingen, via regelmatige raadplegingen, te informeren. U hebt daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de "wettelijke en contractuele" bepalingen na te lezen.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of van één van de gelinkte websites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Advalvas behoudt zich evenwel het recht voor om zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever - werknemer, van volmacht of van enig ander soort samenwerkingsverband te creëren tussen u en AdValvas. De uitvoering van deze overeenkomst door AdValvas is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan AdValvas verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan AdValvas (of verzameld door AdValvas) met betrekking tot dit gebruik.

Het niet uitoefenen van AdValvas van de rechten die haar toebehoren volgens het tegenwoordig reglement, mag niet beschouwd worden als een verzaking van deze rechten.

Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en AdValvas met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en AdValvas, betreffende deze website.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

14. OPMERKINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN

Het gebruikende lid wordt verzocht kennis te nemen van de opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken op deze pagina. Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

15. BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER en INZAKE VERTROUWELIJKHEID

AdValvas heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie. Het gebruikende lid wordt verzocht daarvan kennis te nemen op deze pagina. Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

16. GEDRAG VAN DE LEDEN

Het gebruik van en het beroep op de aangeboden informatie, producten en diensten door de gebruikers en leden gebeuren in het kader van een "gedragscode" die is bepaald in het Handvest van het Lid.

17.  Inactiviteit van de account. 

AdValvas behoudt zich het recht om na 6 maanden inactiviteit de gebruikersaccount te desactiveren of te schorsen. Het inactief adres kan overgedragen worden aan een andere gebruiker zonder bekendmaking aan u of een derde partij. Men verstaat onder inactiviteit, het feit dat men zich niet aanmeld met de AdValvas account.Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfee

VERKLARING BETREFFEND HET VERWERKEN VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS


1. VOORAFGAANDE OPMERKING:


ADVALVAS eerbiedigt uw privé-leven en verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze verklaring duidt aan hoe ADVALVAS u helpt uw persoonlijke informatie te beschermen als u van de diensten die door ADVALVAS aangeboden zijn gebruik maken.

Deze verklaring geldt niet voor andere on line of offline websites, producten of diensten van deelnemende websites of partners.


2. BEZOEK VAN ONZE SITE – GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN:


Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als u tot het geheel van de diensten van ADVALVAS toegang wenst te hebben, moet u enkele persoonlijke gegevens aan ons bezorgen, die wij vertrouwelijk zullen verwerken, conform de huidige bepalingen en wettelijke nationale voorschriften.

Daarnaast moet u zich naar onze ‘Gedragscode’ schikken en onze ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’ eerbiedigen. Die twee documenten kan u op ieder moment op de website van ADVALVAS raadplegen.

3. PERSOONLIJKE INFORMATIE – GEGEVENS:


Hieronder verstaan we elke informatie (of gegeven), om het even welke, die een fysieke persoon betreft, wees ze vereenzelvigde of vereenzelvigbaar.

De persoonlijke gegevens zijn: naam, voornam, adres, e-mailadres, website, telefoon, GSM, studieniveau, professioneel statuut, familietoestand, aantal kinderen, hobbies, gebruik van het internet, …

4. HET BEGRIP ‘VERWERKEN’:

Onder 'verwerken' verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Dit omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

5. HET BEGRIP ‘VERTROUWELIJKHEID’:


De 'vertrouwelijke' verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens 'vertrouwelijk' verwerken conform de gangbare wettelijke nationale bepalingen met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake het verwerken van gegevens rond het privé-leven.

Het is belangrijk dat u de verklaring omtrent het verwerken van de persoonlijke gegevens leest, voor élke deelnemende website van ADVALVAS waarvoor u zich abonneert of waaraan u zich verbindt, om zo met zekerheid te bepalen welke gegevens er zijn ingeschreven en hoe ze verwerkt worden.

Voor meer wettelijke informatie, verzoeken we u de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen (http://www.privacy.fgov.be).

6. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS:


Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

- voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
- voor het uitvoeren van marktstudies.
- voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen.
- om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van AdValvas en haar partners.
- voor de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten van AdValvas en haar partners.
- voor de doorgave aan partners van AdValvas.

Zodoende, verspreiden we, delen we, of verkopen we geen informatie u betreffend, zonder uw goedkeuring of zonder dat u het doel ervan kent.

7. UW TOELATING TOT VERWERKING:


Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze informatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden, die ook aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden verklaard.

8. COOKIES:


Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen in de browser van uw pc: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt wanneer er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Wij gebruiken bij gelegenheid cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur te registreren of om uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren.

De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Geen enkel ervan bevat persoonlijke informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen voor marketingdoeleinden.

9. OPENBAREN EN VERSPREIDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:


ADVALVAS mag uw persoonlijke gegevens vrijgeven op verzoek van een wettelijke authoriteit of in de veronderstelling dat deze actie vereist is om te voldoen aan om het even welke geldende wet of reglementering, om de rechten of de goederen van AdValvas, van de site of van de gebruikers van AdValvas en de Openbare Orde te beschermen of te verdedigen.

10. BESCHERMING VAN DE OPGESLAGEN GEGEVENS:


ADVALVAS verbindt zich ertoe de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, en daarvoor een ganse reeks van procedures en veiligheidtechnologieën te gebruiken om misbruik, verspreiding of ongeauthoriseerde toegang te vermijden.

ADVALVAS slaat uw persoonlijke gegevens op in informatiesystemen met beperkte toegang, in bewaakte lokalen.

11. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:


De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die de bescherming van uw persoonlijke gegevens moet verzekeren. Hij is uw aanspreekpunt en contactpersoon voor de gezagdragers, en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

12. UW RECHTEN:


Uw Informatierecht

Bij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met al uw vragen terecht. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie.
(http://www.privacy.fgov.be)

Uw heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

U kunt een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens en desgevallend de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Daarvoor moet u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende brief zenden, samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

Aangezien uw persoonlijke gegevens niet tussen ADVALVAS en de partnersites circuleren, moet u, in geval van wijziging van uw administratieve gegevens, ADVALVAS hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

13. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY:


Indien u meent dat een partner van ADPRIVILEGE een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht ons daarvan op de hoogte te brengen via de feedbackpagina. De verwerkingsverantwoordelijke zal dan onze procedure starten om het probleem op te sporen en te corrigeren, indien nodig bijgestaan door onze advocaten.

14. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VERKLARING:


ADVALVAS behoudt zich het recht voor de Huidige Verklaring bij te werken. Deze updates zullen met een wijziging van de datum van de ‘laatste wijziging’ samengaan, die boven en beneden de verklaring geschreven staat.

ADVALVAS zal uw akkoord en uw toestemming vragen voor alle veranderingen aan de Huidige Verklaring, die de verdeling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens gevoelig wijzigen.


Gedragscode van het lid


1. Onder lid wordt iedere gebruiker verstaan die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de informatie, producten, diensten of databases die ter beschikking gesteld worden door AdValvas.

2. De leden kunnen overal ter wereld de bestaande databases raadplegen en de internetdiensten gebruiken, op voorwaarde dat de normen en gebruiken van het Internet worden nageleefd en dat de eigenaar van de database de toegang ertoe en het gebruik ervan toelaat.

3. De leden kunnen de diensten van AdValvas gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke, niet-politieke en niet-commerciële doeleinden:

- Het lid is ertoe gehouden de geldende wetgeving na te leven wanneer het gegevens publiceert of verzendt via het netwerk van AdValvas. Verboden gegevens zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke informatie, die de openbare orde en/of de goede zeden schaden, die de persoonlijke levenssfeer van de leden schaden of die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat, die een niet persoonlijke, commerciële of politieke aard hebben.

Het lid moet de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, die toebehoren aan derden, respecteren.

Het lid verbindt zich er eveneens toe geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Het lid onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan 'hacking' te doen ten opzichte van het systeem van AdValvas of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via het Internet te bereiken is.

4. Het is verboden de diensten van AdValvas te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft:
• dat illegaal toegang verkregen wordt tot de gegevens van de aangesloten netwerken;
• dat de goede werking van AdValvas geschaad wordt of het gebruik of de capaciteit van de verrichtingen voor de andere leden in gevaar gebracht worden, in het bijzonder door een grote hoeveelheid ongerechtvaardigd verkeer te veroorzaken;
• de integriteit van de computergegevens te schaden of teniet te doen;
• afbreuk aan een minderjarige gebruiker te doen, door om het even welke wijze;
• enige wet of enige nationale of internationale krachthebbende regelgeving te schenden, opzettelijk of niet, direct of niet;
• persoonlijke gegevens betreffende andere gebruikers te verzamelen en op te slaan;
• elke inhoud te raadplegen, aan te geven, over te brengen of om te downloaden die in strijd met de krachthebbende wetten is, of schadelijk, dreigend, verkeerd, bestokend, lasterlijk, bedreigend voor het privé-leven van anderen of algemeen laakbaar zou zijn;

5. AdValvas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door het lid via zijn diensten.

6. Door een beroep te doen op de diensten van AdValvas verbindt het lid zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de bijzondere algemene voorwaarden van specifieke diensten te aanvaarden en zich te houden aan de netiquette en de geldende gebruiken op de netwerken waartoe het toegang verwerft via AdValvas.

7. AdValvas nodigt zijn leden uit iedere ongeoorloofde inhoud te signaleren die beschikbaar zou zijn vanaf zijn diensten, opdat AdValvas de noodzakelijke en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Dit kan op de feedbackpagina.

8. U geeft toe en aanvaardt dat AdValvas ertoe aangezet kan worden om aan de bevoegde instanties de leden aan te geven die het Belgische recht zouden overtreden en om de toegang en het gebruik van de diensten en databases op te schorten van ieder lid dat de huidige ‘gedragscode van het lid’ zou overtreden.

9.U geeft toe dat AdValvas de Inhoud niet voor zijn verspreiding kan bekijken. Niettemin behoudt AdValvas, of iedere persoon of entiteit die door deze vennootschap wordt aangesteld, zich het recht voor naar eigen goeddunken, (zonder dat het een verplichting wordt), elke Inhoud die via de websites van de Groep AdValvas beshikbaar is te weigeren of te verplaatsen. Te meer zal AdValvas, of iedere persoon of entiteit die door deze vennootschap wordt aangesteld, het recht hebben om elke Inhoud te verwijderen of terug te trekken die de bepalingen van de huidige ‘gedragscode van het lid’ en/of de krachthebbende regelgeving zou schenden, en/of die op om het even welke andere wijze berispelijk zou zijn. U geeft eveneens toe dat u voldoende oordeelkundigheid aan de dag kunt leggen en alle risico's draagt van uw gebruik van of uw vertrouwen in het nut of het volledige karakter van de Inhoud. Bijgevolg geeft u toe dat de door AdValvas gecreëerde Inhoud en de aan AdValvas onderworpen Inhoud zonder garantie van om het even welke aard wordt geleverd.


Opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken

1.1. Algemeenheid


AdValvas kent u een beperkte en niet overdraagbare vergunning toe om deze website volgens de modaliteiten en voorwaarden de tegenwoordige algemene gebruiksvoorwaarden te gebruiken. U kunt deze website enkel gebruiken voor [in te vullen]

De toegang tot de website verleent u geen enkel recht van intellectueel eigendom betreffende de Site die het exclusieve eigendom van AdValvas, van de vennootschappen van zijn groep of van de Partners blijven.

1.2. Gegevens


De toegankelijke elementen op de Site, namelijk teksten, foto's, beelden, iconen, klanken, video's, software, database, gegevens zijn door rechten van intellectueel en industrieel eigendom en andere rechten beschermd, dat AdValvas, de vennootschappen van zijn groep of zijn Partners bezitten.
Geen enkel deel van de site mag beschouwd worden als toekennend, impliciet of door (in)werking van estoppel of anders, van enkele vorm van licentie of vergunning om enig neergezet merk te gebruiken, dat het op de site wordt gepresenteerd, zonder schriftelijke vergunning van AdValvas of van de derde die de neergezette merken die op de site aanwezig zijn bezit.

1.3 Merken


AdValvas en andere namen van producten en/of van diensten AdValvas waaraan in de tegenwoordige algemene gebruiksvoorwaarden worden verwezen, zijn ofwel merken, ofwel neergezette merken van AdValvas. Andere hier vermelde namen van producten of vennootschappen kunnen merken van hun respectieve eigenaars constitueren.

1.4. Gebruik van de plaats

Behoudens uitdrukkelijke beschikkingen aangeduid in dit document, kunt u het geheel of een deel van de Site zonder de voorafgaande schriftelijke vergunning van AdValvas in geen enkel geval, voortbrengen, voorstellen, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, op enkele steun dat het is, door enkele middel dat het is, of ontginnen op enkele wijze dat het is.

AdValvas houdt uitdrukkelijk alle rechten tegen die niet uitdrukkelijk door de tegenwoordige gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker worden verleend, dewelke niet zal kunnen beweren ervan gebruik te maken of erover te genieten.

De niet voorafgaande toegelaten door AdValvas ontginning, aan enkele titel dat het is, van het geheel of een deel van de Site kan elke aangewezen actie in werking zetten, namelijk een actie in namaken.

Enig wordt het gebruik van een niet- wezenlijk deel van de Site voor strikt particuliere en niet commerciële doeleinden toegestaan.

De integratie van hypertext-links naar enig deel van de Site is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van AdValvas.

Bedrijfsgegevens

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Laatste update: 23 oktober 2007
Benaming: Globesee.com NV
Maatschappelijke zetel: 4, Avenue Alexandre Fleming, B-1348 Louvain-la-Neuve
Telefoon: + 32 (0)10.24.71.39
Fax: + 32 (0)10.24.19.77
Homepage: www.advalvas.be
E-Mail: info@advalvas.be
BTW: BE 866.215.146
H.R.: 866.215.146
Oprichtingsdatum en rechtsvorm: De Naamloze Vennootschap Globesee.com NV werd op 28 juni 2004 opgericht.
De regelgever: IBPT (www.ibpt.be)
Bankinstelling: ING


Algemene gebruiksvoorwaarden van AdValvas Club


Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd "Gebruiksvoorwaarden") die uw Lidmaatschap van de service AdValvas Club (hierna genoemd de "Service") regelen en uw rechten en plichten als Lid van de Service vastleggen.
Voordat u het on-lineformulier voor uw inschrijving bij de Service invult, vragen we u om deze Overeenkomst aandachtig te lezen en indien gewenst af te drukken. U kunt slechts gebruik maken van de Service nadat u het inschrijvingsformulier correct hebt ingevuld en de bepalingen van de Overeenkomst hebt aanvaard, door te klikken op "Ik schrijf me in".
Wanneer u zich inschrijft bij de Service, aanvaardt en bevestigt u dat:
(I) u de Overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u ze aanvaardt;
(II) u voldoet aan de Toetredingsvoorwaarden;
(III) u aanvaardt dat alle bepalingen in de Overeenkomst op u van toepassing zijn tot op het moment dat u of wijzelf uw Lidmaatschap annuleren, volgens de bepalingen in de artikelen 7 en 15 van de Overeenkomst.
Bovendien kan het gebruik van een aantal diensten van AdValvas Club de naleving vereisen van bijkomende en specifieke regels of gedragslijnen, die worden vermeld in een charter of een reglement dat beschikbaar is op de website. Die regels en gedragslijnen worden beschouwd als integrerend deel van de gebruiksvoorwaarden.
U verbindt zich ook tot het naleven van de gedragscodes, gebruiken en gedragsregels die worden vermeld op de Website en/of op de website(s) van onze Partners, evenals de gebruiksinstructies en waarschuwingen die worden vermeld door de Vennootschap en/of haar Partners.
Artikel 1: Partijen bij de overeenkomst
Tussen: Globesee.com NV (hierna genoemd de Vennootschap)
En: De internetgebruiker (hierna zonder onderscheid de "Internetgebruiker" of het "Lid" genoemd)
Artikel 2: Aard van de partijen
De Vennootschap is de uitgever van de website AdValvas Club met als domeinnaam www.AdValvas Club.com (hierna genoemd de "Website").
AdValvas Club is een internetservice (hierna genoemd de "Service") die met zijn Leden een gedeelte van de vergoedingen deelt, die worden gestort door zijn partnerwebsites (hierna genoemd "Partners") in het kader van samenwerkingsovereenkomsten die met hen werden afgesloten.
Het Lid is gelijk welke persoon die het toetredingsformulier heeft ingevuld en van wie de toetreding werd aanvaard (bijvoorbeeld door verzending van een bevestigingsmail). Bij het invullen van het toetredingsformulier geeft de Internetgebruiker eveneens een wachtwoord op dat uiterst persoonlijk en vertrouwelijk is. Onmiddellijk na het invullen van het inschrijvingsformulier, en onder voorbehoud van de strikte naleving van alle bepalingen van dit reglement, wordt de Internetgebruiker houder van een rekening (de "Rekening") en Lid van de AdValvas Club-community.
Artikel 3: Beschrijving van de service
AdValvas Club is een service voor getrouwheid aan een aantal merken (hierna genoemd de "Service"). De Service geeft zijn gebruikers de mogelijkheid om, via verschillende diensten, getrouwheidspunten te winnen (hierna genoemd "Punten") die ze vervolgens kunnen inruilen voor geschenkdiensten (hierna zonder onderscheid genoemd "Geschenkdiensten" of "Geschenken").
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen is gelijk welk nieuw kenmerk van één (of meer dan een) bestaande service of van elke volledig nieuwe service die door AdValvas Club op de markt wordt gebracht, onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. U bent er zich van bewust en aanvaardt het feit dat de Service u wordt geleverd "zoals hij is" en dat AdValvas Club niet aansprakelijk kan worden gesteld voor storingen in de telefoonverbinding of defecten aan uw informatica-installatie. Om de Service te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot het internet, hetzij rechtstreeks, hetzij via systemen die toegang verlenen tot internetcontent, waarbij wordt verduidelijkt dat de eventuele overeenkomstige kosten uitsluitend te uwen laste vallen. Daarnaast moet u beschikken over al het nodige materiaal, meer bepaald een computer en een modem of een andere hulpmiddel voor het tot stand brengen van een internetverbinding.
Artikel 4: Verplichtingen van het Lid
De toetreding tot de Service is voorbehouden aan natuurlijke personen.
Indien u jonger bent dan achttien (18) jaar, verklaart u dat u de toelating hebt van uw ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de Service en, meer bepaald, voor het omzetten van uw Punten in Geschenkdiensten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor u te vragen om een toestemming van het ouderlijke gezag waaronder u valt, en een kopie van een identiteitsbewijs als bevestiging van de hoedanigheid van de ondertekenaar van die toestemming.
Alle informatie die door het Lid wordt gegeven tijdens de toetredingsprocedure moet correct en volledig zijn.
Het Lid mag slechts één rekening aanmaken.
Het Lid mag derden niet het recht geven zijn rekening te gebruiken.
Het Lid is als enige verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord waarmee hij toegang heeft tot zijn persoonlijke pagina, tot de gegevens betreffende zijn Rekening en de diensten die worden aangeboden op de Website.
Het Lid mag zijn wachtwoord aan niemand meedelen, zelfs indien degene die ernaar zou vragen behoort tot of zichzelf voordoet als behorende tot de Vennootschap.
Het Lid verbindt er zich toe gelijk welk verlies, gelijk welke ontvreemding of onbevoegd gebruik van zijn Rekening te melden aan de Vennootschap.
Het Lid mag de Website en/of de Service niet gebruiken op frauduleuze of oneigenlijke wijze, noch er misbruik van maken.
Het Lid mag de Website en/of de Service niet gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de belangen en het imago van de Website en de Vennootschap, en meer in het algemeen met de belangen en het imago van de AdValvas Club-community.
Op gevaar af van het verlies van zijn hoedanigheid als Lid, volgens de voorwaarden in artikel 7 van dit reglement, mag het Lid geen grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten (spam) verzenden.
Het Lid verbindt er zich toe de toetredingsvoorwaarden en gedragsregels van dit reglement na te leven.
Artikel 5: AdValvas Club treedt uitsluitend op als passieve verzender voor het verspreiden en doorzenden van gegevens.
In het kader van de diensten die de Website mogelijks ter beschikking stelt van haar bezoekers - Leden en niet-Leden - meer bepaald met de bedoeling ze de kans te geven rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te komen met andere personen, eveneens al dan niet Lid van de AdValvas Club-community, is het zo dat de Website uitsluitend optreedt als passieve verzender voor het verspreiden en doorzenden van gegevens, ongeacht hun aard.
Als gevolg daarvan blijft de gebruiker van die diensten volledig aansprakelijk voor de inhoud die hij produceert en communiceert. Hij verbindt er zich eveneens toe geen onwettig verkregen of lasterlijke gegevens te verzenden, noch gegevens die een aanslag zijn op de goede zeden of bedreigingen bevatten. Evenzo verbindt hij er zich toe dat deze berichten noch de rechten van derden noch de geldende wetten en reglementeringen schenden - zowel die in het land waar hij zijn woonplaats heeft als in het land waarvoor ze zijn bestemd - en dat ze geen enkele inhoud bevatten - zoals virussen - die schade kunnen toebrengen aan personen en goederen.
De gebruiker verbindt er zich tot slot toe de Website te vergoeden voor alle schadevergoedingen of kosten van gelijk welke aard die de Website verschuldigd zou zijn als gevolg van zijn gebruik van de Service.
Artikel 6: Werking van de Service
6.1. Verwerven van Punten
U kunt Punten verwerven door:
- het surfen op de Website en/of de websites van onze Partners,
- het lezen van publicitaire e-mailberichten,
- het deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door AdValvas Club of haar Partners,
- het ontvangen van publicitaire sms-berichten,
- het peterschap voor nieuwe Leden op u te nemen, volgens de procedure die wordt beschreven op de Website,
- het deelnemen aan publicitaire acties die wij of onze Partners organiseren; waarbij u voorafgaand moet nagaan of u voldoet aan alle eventuele voorwaarden met betrekking tot de betreffende publicitaire actie door:
te antwoorden op vragenlijsten,
het peterschap voor een nieuw lid op u te nemen,
- en in het kader van gelijk welke andere actie die we inrichten.
AdValvas Club kan op elk moment de voorwaarden voor het verwerven van Punten wijzigen.
Met het oog daarop geeft u AdValvas Club of haar Partners de uitdrukkelijke toestemming om briefwisseling, e-mailberichten of sms-berichten naar u te sturen.
Het aantal Punten dat u bij elke activiteit hebt verworven, wordt u meegedeeld op de Website of de website(s), of in het verkooppunt of de verkooppunten van onze Partner.
6.2. Waarden van de punten
Uw Punten hebben geen enkele handelswaarde, ze kunnen in geen geval worden geruild voor contant geld, noch overgemaakt naar een of meerdere Rekeningen van andere Leden, noch worden verkocht aan derden.
6.3. Ruilen van de Punten
Het totale aantal Punten dat geregistreerd staat op de individuele rekening van het Lid wordt beschouwd als inruilbaar voor geschenken op uitdrukkelijke voorwaarde dat het vereiste minimale aantal punten werd behaald voor het bekomen van een van de geschenken uit de catalogus die op het moment van de aanvraag tot omruiling ter beschikking is.
Als Lid kunt u uw gewonnen of verworven Punten gebruiken voor het aankopen van Bonnen waarmee u Geschenkdiensten uit onze catalogus kunt verkrijgen, behalve indien uw Lidmaatschap of de Service ondertussen werd beëindigd.
De lijst met Geschenkdiensten die AdValvas Club u aanbiedt en het benodigde aantal Punten worden vermeld op de Website.
AdValvas Club heeft het recht om, op elk moment tijdens de duur van de Overeenkomst, wijzigingen aan te brengen aan de catalogus van Geschenkdiensten, en om het aantal vereiste Punten voor het verkrijgen ervan te wijzigen.
Een aanvraag voor het omruilen van Punten moet gebeuren volgens de procedure die op de Website wordt beschreven. U aanvaardt uitdrukkelijk dat gelijk welke keuze voor een bepaald Geschenk definitief is en uitvoerbaar wordt vanaf het moment van uw vraag tot omruiling van uw Punten. Als gevolg daarvan doet u, in voorkomend geval, afstand van gelijk welk herroepingsrecht met betrekking tot de door u gekozen Geschenkdiensten. Het overeenkomstige aantal Punten wordt bij uw aanvraag tot omruiling van uw Rekening afgetrokken en de betreffende Punten kunnen niet worden teruggestort, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden.
Gelijk welke Geschenkdienst gebeurt op uw instructies en enkel binnen België.
Uw Geschenkdienst wordt verstuurd aan het adres dat u hebt vermeld op het aanvraagformulier voor de Geschenkdienst. De Geschenkdienst kan, volgens uw instructies, naar uzelf of naar een derde persoon worden verstuurd. Eenmaal de Geschenkdienst is geleverd, is hij niet meer overdraagbaar. U bent als enige in staat om rechtmatig een Geschenkdienst aan te vragen en toestemming te geven voor het debiteren van uw rekening met de overeenkomstige Punten.
Uw Punten kunnen uitsluitend worden omgeruild voor de Geschenkdiensten die voorkomen in onze catalogus op het moment van uw aanvraag tot omruiling. De Geschenkdiensten zijn noch overdraagbaar, noch inruilbaar, noch terugbetaalbaar in contanten of gelijk welke andere kredietvorm, en ze zijn noch terugbetaalbaar, noch inruilbaar voor andere Geschenkdiensten.
Bijkomende kosten die niet zijn inbegrepen, noch worden gedekt door de Geschenkdiensten evenals de kosten, belastingen en verplichtingen in verband met het genot van voornoemde Geschenkdiensten, meer bepaald die welke worden gevorderd door een bevoegde persoon of administratie of gelijk welke bevoegde organisatie, vallen volledig te uwen laste.
Voorzover we zelf over informatie daaromtrent beschikken, vermelden we op de Website de bijkomende kosten die niet zijn inbegrepen en/of niet worden gedekt door de door u gekozen Geschenkdienst.
Indien dat wordt gevraagd, kunnen we informatie over elk Lid aan wie een Geschenkdienst werd verleend, meedelen aan de bevoegde fiscale overheid.
Conform de geldende wetten inzake bescherming van minderjarigen houdt AdValvas Club zich het recht voor te weigeren Geschenken te verlenen aan leden jonger dan achttien (18) jaar.
Geschenkdiensten in de vorm van een reis die vervoerstickets, treinbiljetten of vakanties omvatten - waarbij deze opsomming niet limitatief is - worden geleverd door dienstverleners. We treden slechts op als tussenpersoon en zijn derhalve niet aansprakelijk voor slechte dienstverlening.
6.4. Geldigheid van de Punten
De punten zijn geldig tot het afsluiten van uw Rekening en/of het stopzetten van de Service, behalve bij toepassing van een of meer bepalingen uit artikel 15 van deze Overeenkomst.
Indien de Vennootschap haar activiteit beëindigt, worden de geregistreerde punten op de individuele rekening van een Lid slechts als verworven beschouwd voorzover de geschenken die nog in de Catalogus zijn vermeld, beschikbaar zijn. Als gevolg daarvan kunnen de Punten in geen geval het onderwerp uitmaken van om het even welke klacht, tenzij de Vennootschap wordt overgenomen door een bepaalde overnemer.
Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap op vraag van het Lid
Het Lid kan op elk moment zijn lidmaatschap op de Website opzeggen.
Door het opzeggen van zijn lidmaatschap verliest het Lid zijn hoedanigheid als Lid van de AdValvas Club-community. Hij verliest ook elk eventueel voordeel dat is verbonden aan die hoedanigheid, evenals elk voordeel verbonden aan de peterschappen waarop hij voor de opzegging aanspraak kon maken.
Artikel 8: Werking van de Rekening van het Lid
De Website opent een Rekening voor elk Lid door hem een intern rekeningnummer toe te wijzen.
Op die Rekening, die het Lid vanaf zijn persoonlijke pagina kan consulteren, wordt het regelmatig bijgewerkte indicatieve saldo van uw Punten vermeld, onder voorbehoud van niet in de boekhouding opgenomen Punten op de datum van de consultatie en/of van het eventuele debet in geval van Punten die onrechtmatig werden gecrediteerd.
Gelijk welke klacht betreffende het saldo van uw Rekening moet per elektronische post worden verstuurd naar het volgende adres: . Afhankelijk van de conclusies van het onderzoek dat we met bekwame spoed zullen uitvoeren, hebben we het recht uw Rekening al dan niet opnieuw te crediteren met de Punten waarvoor u klacht indiende.

Uw Punten worden op definitieve wijze uitgereikt onder voorbehoud van de bepalingen in artikel 6 en artikel 15 van deze Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 9: Cookies
Om Belgium Advalvas de mogelijkheid te geven de Rekening van de leden te crediteren voor gelijk welke specifieke actie die ze op vraag van een adverteerder hebben uitgevoerd, kan de Vennootschap verplicht zijn cookies te gebruiken. Cookies zijn bestanden waarmee een webserver tijdelijke en beveiligde informatie kan opslaan in de computer van een gebruiker.
De Leden worden ervan op de hoogte gebracht dat ze het recht hebben zich daartegen te verzetten. In die omstandigheden kan hun Rekening voor de betreffende acties echter niet worden gecrediteerd bij gebrek aan voldoende informatie.
Artikel 10: Aansprakelijkheid van het Lid
U zult niet overgaan tot het reproduceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, of uitbaten met commerciële doeleinden, van de gehele Service of een gedeelte ervan, van gelijk welk gebruik van de Service of van elk toegangsrecht tot de Service. U zult evenmin pogen om op frauduleuze wijze punten te bekomen. Gelijk welke fraude of misbruik in het kader van de Service kan administratieve en/of gerechtelijke vervolging met zich meebrengen, door ons aanhangig gemaakt, met inbegrip van de inbeslagname van uw Punten en Geschenkdiensten en de annulering van uw Lidmaatschap.
Elke opzettelijke handeling voor het frauduleus aankopen, verkopen, overdragen, gebruiken of omruilen van toegekende Punten of een ander gebruik van de Punten dat in strijd is met deze Overeenkomst, evenals elke methode of elk manoeuvre dat de bedoeling heeft Punten te verwerven zonder dat volledig werd voldaan aan de voorwaarden op de Website en/of de websites van onze Partners, vormt een reden voor het van rechtswege beëindigen van de Overeenkomst, met dien verstande dat in dergelijk geval, de feiten kunnen worden beschouwd als het toebrengen van opzettelijke schade aan onze activiteit.
Artikel 11: Aansprakelijkheidsbeperking
De leveringstermijnen die voorkomen op de Website worden gegeven ter informatie, en de Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke vertraging, verlies, schade of nadeel als gevolg van vertraging of niet-levering van het Geschenk, dat gebeurt onafhankelijk van de wil van de Vennootschap.
De Vennootschap heeft zich ingespannen voor het selecteren van kwaliteitsgeschenken. Ze wijst echter gelijk welke aansprakelijkheid af aangaande verlies, schade of nadeel betreffende hun kwaliteit. Indien ondanks het bovenstaande, de aansprakelijkheid van de Vennootschap, in het kader van de Service in het geding zou komen, hetzij wegens inbreuk op de Overeenkomst, hetzij wegens een geschil in verband met een Geschenkdienst, beperkt de aansprakelijkheid van de Vennootschap zich tot de verplichting uw Rekening, indien nodig, opnieuw te crediteren met het aantal Punten dat werd gedebiteerd voor de Geschenkdienst waarop het geschil betrekking heeft.
Elk risico van diefstal of frauduleus gebruik van uw Punten valt onder uw eigen verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop de Punten op uw Rekening werden gecrediteerd. De Vennootschap wijst dus gelijk welke aansprakelijkheid af voor wat betreft diefstal of frauduleus gebruik van uw Punten.
Bovendien verbindt u zich ertoe de Vennootschap nooit aansprakelijk te stellen voor gelijk welke indirecte schade zoals gebrek aan winst, verlies van winstkansen, enz., zonder dat deze opsomming limitatief is.
De Service omvat links naar andere websites of internetbronnen die toebehoren aan de Partners van de Vennootschap. De Vennootschap heeft zich ingespannen voor het selecteren van kwaliteitspartners. De Vennootschap kan echter geen controle uitoefenen op hun websites en externe bronnen. U aanvaardt dat de Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze websites en externe bronnen, en geen enkele aansprakelijkheid kan dragen wat betreft hun inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze websites of externe bronnen. Daarnaast aanvaardt u dat de Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor alle bewezen of aangevoerde schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, de goederen of diensten op de websites of externe bronnen van haar Partners.
De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien het Lid zijn wachtwoord kwijtraakt.
De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor manipulaties of eventuele nalatigheid van haar Partners.
De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies of slechte postbedeling, noch voor verzendingen aan een - al dan niet elektronisch - foutief adres.
De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke verlies of gelijk welke schade die werd geleden als gevolg van een storing in de toegang tot de Website en/of de website(s) van onze Partners. De aansprakelijkheid van de Vennootschap kan niet en zal niet in het geding zijn in geval van schade of verlies welke te maken hebben met het verlies van toegang tot de Service op de Website en/of op de website(s) van haar Partners.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
Met deze Overeenkomst beperkt AdValvas Club haar aansprakelijkheid tot enkel de inhoud van de website. In geen geval is AdValvas Club aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar haar Internetgebruikers rechtstreeks (door te klikken op de actieve links op AdValvas Club.com) of onrechtstreeks worden doorgestuurd door te klikken op de actieve links op de websites van de partners, enz.
AdValvas Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele slechte werking van het internet die van invloed is op het verloop van de wedstrijden, het verzenden en ontvangen, het in rekening brengen van on-line-deelnames aan wedstrijden, de antwoordtermijnen of het laden van de wedstrijden. Evenzo kan AdValvas Club niet garanderen dat de Website en de spellen - alle of een gedeelte ervan - zonder onderbreking zullen werken, dat ze geen bugs bevatten, dat de vastgestelde bugs worden gecorrigeerd, noch dat de Website, de servers die er toegang tot geven en/of de websites van derden of partners die links bevatten op de Website geen virussen of andere elementen bevatten die schade kunnen berokkenen aan het informaticamateriaal van de gebruikers.
In geen geval kan AdValvas Club aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de gegevens van gebruikers, of voor om het even welke directe of indirecte schade van gelijk welke aard (materieel, financieel of andere) als gevolg van de deelname aan wedstrijden die op de Website werden voorgesteld.
De deelname aan wedstrijden door gebruikers houdt de aanvaarding in van deze voorwaarde. AdValvas Club zal dan ook geen enkele klacht aanvaarden uit hoofde van dit artikel.
De Vennootschap houdt zich het recht voor om een of meerdere wedstrijden in te korten, uit te stellen, te wijzigen of zelfs te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. Haar aansprakelijkheid kan hierdoor dan ook op geen enkele manier in het geding komen.
Het Lid is als enige aansprakelijk voor zijn hoedanigheid als Lid en voor de eventuele gevolgen, zowel voor hemzelf als voor de Vennootschap, voorzover hij zich erop beroept.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
De Vennootschap is houder van alle rechten met betrekking tot de Website, de domeinnaam, de benaming AdValvas Club en het bijbehorende logo, evenals van alle bestaande en toekomstige toepassingen die te maken hebben met de samenstelling van haar databases.
Het lid erkent dat zijn toegang tot de Website hem enkel een recht verleent als surfer op de Website.
Artikel 14: Bescherming van de persoonsgegevens
De Vennootschap verbindt er zich toe om, indien de Gebruiker niet akkoord gaat, geen informatie aangaande het lid te verspreiden, welke door hem werd vermeld op het inschrijvingsformulier, behalve indien de wet haar ertoe verplicht.
Het Lid aanvaardt echter dat, om voor de hand liggende praktische redenen, zijn naamgegevens worden meegedeeld aan bepaalde personeelsleden of onderaannemers zoals accountants en alle personen die gehouden zijn aan het beroepsgeheim in het kader van de strikt vertrouwelijke overeenkomsten die ze binden aan de Vennootschap.
Behalve bij uitdrukkelijke kennisgeving van de kant van het Lid, aan het adres info@AdValvas Club.com, aanvaardt het Lid ook dat zijn naamgegevens in bepaalde gevallen worden meegedeeld aan de met zorg geselecteerde partners van Advalvas.
Het Lid aanvaardt eveneens dat zijn persoonsgegevens op anonieme wijze kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden.
Die statistieken gebeuren door de Vennootschap zelf of in samenwerking met de handelspartners van Advalvas, en maken het mogelijk de Leden in te delen volgens interessegebieden.
Het Lid heeft het recht tot inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. Voor de uitoefening van dat recht kan het Lid zich ofwel wenden tot info@privilege.com, ofwel rechtstreeks via zijn pagina 'Mijn Rekening'.
Artikel 15: Beëindiging van het lidmaatschap door Advalvas
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, het lidmaatschap van elk lid te beëindigen indien hij, op een of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, om het even welke bepaling van dit reglement niet erkent.
In dat geval kan het Lid noch aanspraak maken op een vergoeding van welke aard dan ook, noch overgaan tot de procedure voor een nieuw lidmaatschap.
Daarnaast worden de voordelen waarop het Lid normaal gezien aanspraak kon maken, geannuleerd.
De Vennootschap behoudt zich eveneens het recht voor elk lidmaatschap op willekeurige wijze op te zeggen. Ze brengt het betrokken Lid of de betrokken Leden daarvan op de hoogte met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week.
In geval van overmacht, d.w.z. een onvoorziene, onoverkomelijke gebeurtenis van externe oorsprong, is de Vennootschap niet alleen vrijgesteld van gelijk welke verplichting ten aanzien van de Leden, maar is ze dat ook van elke opzegtermijn.
Artikel 16: Bezwaren
Het Lid moet elke klacht die hij wenst in te dienen rechtstreeks aan de Vennootschap richten. De klacht is echter slechts ontvankelijk voorzover hij, naar behoren gemotiveerd is en werd verzonden ter attentie van de uitgeefdirecteur, via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, met uitsluiting van elk andere verzendingswijze.
Artikel 17: Wijziging van het reglement
De Vennootschap behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit reglement op elk moment te wijzigen. Het Lid van de AdValvas Club-community aanvaardt en erkent dat hij geen enkel recht heeft op het behouden van om het even welke van de bepalingen van dit reglement en dat hij, via regelmatige consultatie, zich moet informeren over eventuele aangebrachte wijzigingen.
In geval van wijziging heeft het Lid de mogelijkheid het nieuwe reglement op de website te raadplegen, zeven kalenderdagen voor de datum van inwerkingtreding. De inwerkingtreding gaat in op de achtste dag om 0 uur.
Artikel 18: Toepasselijk recht
Dit reglement is onderworpen aan het Belgische re